Biuro Wycen Majątkowych
Kursy i szkolenia
e) miejsca parkingowe, chodniki. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Skontaktuj się teraz

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Szacowanie nieruchomości
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji.
Opłaty adiacenckie
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 3 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,7 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 5 ,0 - 0 ,2 roślina zdrowa, 7 ,3 - 4 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Teren otwarty . 401 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Metoda inwestycyjna.
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów. Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego.
Wycena nakładów
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Inwestycje liniowe
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Wycena Przedsiębiorstwa .
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. e) miejsca parkingowe, chodniki.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia, w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zaktualizowano 2022-10-03
Zadzwoń