Rzeczoznawca powiat konecki
Wycena nieruchomości powiat konecki gmina Końskie i okolice.
Wycena Przedsiębiorstwa Kielce. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Skontaktuj się teraz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Domy jedno i wielorodzinne
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Nieruchomości komercyjne
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Obiekty przemysłowe
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. e) miejsca parkingowe.
Nieruchomości rolne i leśne
ZP - tereny zieleni parkowej. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Maszyny i urządzenia
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Baczyna
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Barycz
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Bedlenko
W roku 2010 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Bedlno
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Brody
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Czerwony Most
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Czysta
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Drutarnia
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Dyszów
79. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Gabrielnia
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Gatniki
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Górny Młyn
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Grabków
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Gracuch
Teren otwarty Kielce. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Izabelów
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Jeżów
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Koczwara
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Kopaniny
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Kornica
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Małachów
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Młynek Nieświński
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Modliszewice
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nałęczów
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. 45 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Niebo
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nieświń
134 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nowe Brody
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nowe Sierosławice
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nowy Dziebałtów
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nowy Kazanów
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Nowy Sokołów
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Paruchy
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Piekło
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Piła
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Pomorzany
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Pomyków
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Proćwin
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Przybyszowy
469 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Rogów
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Sielpia Mała
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Sielpia Wielka
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Sierosławice
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Stadnicka Wola
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Stara Kuźnica
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Stary Dziebałtów
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Stary Kazanów
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Stary Sokołów
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Sworzyce
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. ”.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Szabelnia
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Trzemoszna
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Wąsosz
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat konecki gmina Końskie okolice wsi Wincentów
W części leśnej przebiega ciek wodny. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Zaktualizowano 2020-02-29 09:52
Zadzwoń