Rzeczoznawca powiat buski
Wycena nieruchomości powiat buski gmina Stopnica i okolice.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń.
Domy jedno i wielorodzinne
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Nieruchomości komercyjne
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Obiekty przemysłowe
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Nieruchomości rolne i leśne
Wycena gruntu Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Działka wydzielona przeszła na własność miasta , z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Maszyny i urządzenia
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Białoborze
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Bosowice
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Czyżów
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Dziesławice
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Falęcin Nowy
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Falęcin Stary
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Folwarki
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Jastrzębiec
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Kąty Nowe
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Kąty Stare
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Klępie Dolne
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Klępie Górne
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Konary
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Kuchary
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Mariampol
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. Wycena nieruchomości buski.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Mietel
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Nowa Wieś
W części leśnej przebiega ciek wodny. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Podlasek
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Prusy
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Skrobaczów
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Smogorzów
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Strzałków
”. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Suchowola
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Szczeglin
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Szczytniki
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Szklanów
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Topola
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Wolica
e) miejsca parkingowe, chodniki. Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Zaborze
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica okolice wsi Żerniki Dolne
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Zaktualizowano 2021-03-05
Zadzwoń