Rzeczoznawca powiat jędrzejowski
Wycena nieruchomości powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów i okolice.
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Działka wydzielona przeszła na własność miasta , z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Domy jedno i wielorodzinne
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Nieruchomości komercyjne
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Obiekty przemysłowe
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. 481 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Nieruchomości rolne i leśne
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Maszyny i urządzenia
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Borki
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Borów
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Brus
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Brynica Sucha
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Brzeźnica
”. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Chorzewa
Wycena nieruchomości i upraw rolnych jędrzejowski Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Chwaścice
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. 316 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Cierno-Zaszosie
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Gozna
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Ignacówka
Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Jasionna
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Książe-Skroniów
62 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Kulczyzna
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Lasków
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Lścin
W części leśnej przebiega ciek wodny. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Ludwinów
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Łączyn
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Łysaków Drugi
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Łysaków Kawęczyński
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Łysaków pod Lasem
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Mnichów
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Piaski
Asfalty, kostka były budowane ok. W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Podchojny
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Podlaszcze
Dla wykonania dodatku Nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Potok Mały
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Potok Wielki
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Prząsław Mały
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Prząsław
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Przysów
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Raków
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Skroniów
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Sudół
Teren otwarty . Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Węgleniec
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Wilanów
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Wolica
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Wólka
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Wygoda
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy powiat jędrzejowski gmina Jędrzejów okolice wsi Zagaje
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Zaktualizowano 2022-11-27
Zadzwoń