Rzeczoznawca powiat starachowicki
Wycena nieruchomości powiat starachowicki gmina Pawłów i okolice.
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
486 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Domy jedno i wielorodzinne
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Nieruchomości komercyjne
e) miejsca parkingowe, chodniki. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Obiekty przemysłowe
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin Pawłów powiatów starachowicki. Wycena nieruchomości i upraw rolnych starachowicki
Nieruchomości rolne i leśne
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Maszyny i urządzenia
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Ambrożów
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. 1 lata.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Brogowiec
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Bronkowice
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Brzezie
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Bukówka
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Chybice
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Dąbrowa
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Godów
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Grabków
79. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Jadowniki
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Kałków
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Krajków
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Łomno
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Modrzewie
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2007. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Nieczulice-Kolonia
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Nieczulice
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Nowy Bostów
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Nowy Jawor
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Pawłów
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Podgórze
181 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Podradkowice
K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Pokrzywnica
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Radkowice-Kolonia
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Radkowice
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Rzepin Drugi
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin Pawłów powiatów starachowicki.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Rzepin Pierwszy
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Rzepinek
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Stary Bostów
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,5 do 0,20 włącznie. Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Stary Jawor
”. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Szeligi
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Szerzawy
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin Pawłów powiatów starachowicki. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Świętomarz
Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia)
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Świślina
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Tarczek Górny
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Tarczek
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Trzeszków
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 9 ,3 - 1 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,0 - 0,6 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 6 ,0 - 2 ,2 roślina zdrowa, 3 ,3 - 4 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Warszówek
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Działka wydzielona przeszła na własność miasta , z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Wawrzeńczyce
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. ”.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Wieloborowice
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Wióry
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Wojciechów
ZP - tereny zieleni parkowej. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Zbrza
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat starachowicki gmina Pawłów okolice wsi Rzepin-Kolonia
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Zaktualizowano 2021-09-14
Zadzwoń