Rzeczoznawca powiat staszowski
Wycena nieruchomości powiat staszowski gmina Oleśnica i okolice.
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Domy jedno i wielorodzinne
464 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Nieruchomości komercyjne
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Obiekty przemysłowe
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Nieruchomości rolne i leśne
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Maszyny i urządzenia
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Borzymów
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Brody Duże
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Brody
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Bydłowa
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Kępie
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Oleśnica
ZL – tereny leśne, ZN. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Pieczonogi
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Podlesie
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Strzelce
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Sufczyce
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Wojnów
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy powiat staszowski gmina Oleśnica okolice wsi Wólka Oleśnicka
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia)
Zaktualizowano 2022-11-27
Zadzwoń