Biuro Wycen Majątkowych Powiat buski
Rzeczoznawca Majątkowy
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne powiat buski

Ceny mieszkań, działek, domów powiat buski

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Teren otwarty . Wycena nieruchomości buski.
Domy jedno i wielorodzinne
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Nieruchomości komercyjne
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Wycena nieruchomości i upraw rolnych buski
Obiekty przemysłowe
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Nieruchomości rolne i leśne
304 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
98 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Maszyny i urządzenia
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Teren otwarty .

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Busko-Zdrój
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Stopnica
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Pacanów
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Nowy Korczyn
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Wiślica
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2006. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Solec-Zdrój
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Gnojno
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat buski gmina Tuczępy
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Zaktualizowano 2021-01-12
Zadzwoń