Biuro Wycen Majątkowych
Wycena domu z lat 70
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Skontaktuj się teraz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Domy jedno i wielorodzinne
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Nieruchomości komercyjne
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Obiekty przemysłowe
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Nieruchomości rolne i leśne
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Asfalty, kostka były budowane ok.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Maszyny i urządzenia
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.

Zadzwoń po szczegóły

O firmie

Poznaj naszą firmę

 • Oferujemy

  Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego i innych lokalizacjach. Dokonujemy wycen różnego rodzaju nieruchomości. Obsługujemy w zakresie wyceny, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa osoby fizyczne, prawne i firmy. Wykonujemy również nietypowe wyceny stosownie do potrzeb klientów.

  Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
 • Doradzamy

  Oferujemy doradztwo konieczne w fazie podejmowania decyzji dotyczącej: zakupu, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości.

  Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2001.
 • Realizujemy

  Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Proponujemy elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną pracę
  i poniesione koszty.

  Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
 • Gwarantujemy

  Gwarantujemy wysoki standard usług oraz wysoki poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dysponujemy odnawialnym ubezpieczeniem OC w związku
  z wykonywanymi czynnościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

  764 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego.
 • Zapraszamy
  do
  kontaktu!

  Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Zadzwoń po szczegóły

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Szacowanie nieruchomości
W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 3 ,3 - 5 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,1 - 0,5 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 4 ,0 - 6 ,2 roślina zdrowa, 2 ,3 - 8 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta oraz miast powiatowych województwa. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Opłaty adiacenckie
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. e) miejsca parkingowe.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Metoda inwestycyjna.
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia)
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Wycena nakładów
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 1 ,3 - 3 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,4 - 0,2 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 8 ,0 - 0 ,2 roślina zdrowa, 5 ,3 - 3 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Inwestycje liniowe
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. 6) UP - tereny usług publicznych.
Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Celu wyceny
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Terminu i warunków wykonania opracowania
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.
Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Praca i praktyki

Firma organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
W sprawie pracy, staży i praktyk zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub .

Zaktualizowano 2022-06-23
Zadzwoń